แผนพัฒนาบุคลากร

แผนงานบุคลากร
1. ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล
4. สรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศง2562
5. ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต
6. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
7. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563