เทศบาลตำบลปงยางคก...ยินดีต้อนรับ } -->

..ถิ่นกำเนิดหนานทิพย์ช้าง งามสล้างวิหารจามเทวีต้นประเพณีตานก๋วยสลาก หลากหลายสินค้าหัตถกรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมบำบัดอัมพฤกษ์อัมพาต....

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง

สำนักงานท้องถิ่น จ.ลำปาง

 


::: พยากรณ์อากาศ :::
 

 


ลานกีฬา/สนามกีฬา
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 “เดินหน้าลำปาง สุขทุกด้าน” อำเภอห้างฉัตร นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน การประชุมประชาคมโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัย ยาเสพติด และการรณรงค์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปงยางคก
กิจกรรม เวทีข่วงกำกึ๊ด ร่วมคิด สร้างสรรค์ ห้างฉัตรไปด้วยกัน วันที่ 9 มีนาคม 2564 นำโดย ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร เขต 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลปงยางคก ตัวแทนชาวบ้าน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อยกระดับการเป็น Lacal Trainer (วิทยากร ครู ข) ภายใต้ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคเครือช่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปงยางคก

วันที่ 16 เมษายน 2564 พิธีบวงสรวงพ่อหนานทิพย์ช้าง

รวมภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลปงยางคก

 

++เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม ใบอนุญาตกิจการตลาด ใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม ***ทั้งนี้แม้จะมีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม แต่ผู้ประกอบการยังคงต้อง ขออนุญาต ขอรับรองการแจ้ง และขอต่อใบอนุญาตตามปกติ*** ซึ่งกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 14 พ.ย.2563 - 13 พ.ย. 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้
++เปิดรับสมัคร "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย"
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ประกาศรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
http://www.lprujob.com/lpru1t1u/ApplicationAnnouncement.pdf
📍เปิดรับสมัคร 1-10 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์  http://www.lprujob.com/lpru1t1u/
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง โทร. 0-810-313-277
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น โทร. 0-642-453-519
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา โทร. 0-869-175-298
นายอุเทน หินอ่อน โทร. 0-869-240-300 (admin)
#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์
ประกาศการมอบอำนาจ
ประชาสัมพันธ์งานภาษี

งบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี

กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563


ประเพณีตานก๋วยสลาก

คลิกดูรูปภาพ

ประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี

คลิกดูรูปภาพ

 

 


e-Laas
ข้อมูลด้านการเงินการคลังอปท
 

::: ผลสลากกินแบ่ง :::